آغاز ثبت نام کانون تابستانه پسرانه دارالقرآن مهدیشهر،

ضمنا برای دختران هم با همین شماره تماس ها ثبت نام نمایید تا پایان خرداد برنامه کانون دختران اعلام می گردد