مجمع حافظان و قاریان 

یک هفته در میان شنبه ها در مساجد شهرستان مهدیشهر با حضور حافظان و قاریان برتر استان