8

آغاز ثبت نام کانون غنی سازی اوقات فراغت دارالقرآن مهدیشهر از همه مقاطع سنی مهد، دانش آموزی و دانش جوئی اعم از برادران (۳۳۶۲۲۵۶۵) و خواهران ۳۳۶۲۷۱۴۷