آغاز کلاسهای معرفتی دانش آموزی در دارالقرآن

ابتدائی ها :صبح پنجشنبه ها س ۱۱

راهنمائی عصر سه شنبه ها س ۱۷

دبیرستان چهارشنبه ها س ۱۶:۳۰