اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیه های زندگی دهه سوم ماه مبارک. رمضان
۹۹۰۲۷۸۶۹۰۲ مبلغ ۷۰ تومن.
۰۹۳۸۴۲۰۰۲۶۴ مبلغ ۵۰ تومن.
۰۹۹۰۷۸۲۹۲۰۱ مبلغ ۵۰ تومن ۰۹۱۲۴۳۲۴۱۶۳ مبلغ ۳۰ تومن.
لطفا نام و شهرت و شماره کارت بانکی خودتان را از همین خط به شماره ۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ ارسال فرمایید. 🌴روابط عمومی دارالقرآن مهدی شهر🌴