۱- خانم صفیه ختمی از مرند

۲-خانم عهدناز عابدینی از تبریز