حضور جهادی بسیجیان پایگاه ولی الله در مجتمع فرهنگی آموزشی دارالقرآن مهدیشهر . ۴ فروردین ۱۴۰۰?