اولین جلسه معرفتی دانش آموزان برگزیده آموزشگاه کاشانی مهدیشهر و توجیه اولیاء آنها با همکاری مدیر آموزشگاه و دارالقرآن.