اولین جلسه هسته پژوهشی و مطالعاتی خواهران در خصوص تبیین بیانیه گام دوم انقلاب شنبه ۳۰ آذر ۹۸ با حضور استاد گلایری دارالقرآن مهدیشهر