این برنامه با حضور مربیان و خانواده های محترم این عزیزان در مکان دارالقرآن مهدیشهر برگزار گردید.