برنامه های بانشاط فرهنگی ، معرفتی نوجوانان پنجشنبه ها با همکاری دارالقرآن مهدیشهر و آموزشگاه فرهیختگان همراه با نماز جماعت و صرف ناهار جمعی در فضای دارالقرآن برگزار می گردد🌹