برنامه های فرهنگی،ورزشی و اردوئی  دارالقرآن مهدیشهر (پایگاه عشایری شهید ولی ا..) در سه ماهه اول ۱۳۹۵

 

دانش آموزان بایستی ۲ رور قبل جهت تکمیل بیمه رضایت نامه ها را تحویل دهند

 

photo_2016-04-22_18-51-51