جلسه معرفتی-سه شنبه ها برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم-دارالقرآن مهدیشهر