تصاویری از برگزاری برنامه درسهائی از قرآن در تاریخ (چهارم بهمن ماه)با حضور استاد گرایلی مدیر محترم حوزه علمیه ولیعصر عج مهدیشهر

6