تصاویری از برگزاری مراسم مجمع حافظان و قاریان در مسجد اعظم دروازه شهمیرزاد -پانزدهم بهمن ماه