تصاویری از جلسه هفتگی بصیرتی دانشجوئی دارالقرآن مهدیشهر پنج شنبه ۱۸ آذر