تصاویری از مراسم جشنواره قرآنی کودکان در دارالقرآن مهدیشهر