تفسیر قرآن کریم با حضور امام جمعه محترم مهدیشهر و قاری ممتاز کشور ی استاد محسن سفیدیان