جلسه آموزش روخوانی قرآن همه هفته جمعه ها ۱۰ و نیم صبح دارالقرآن مهدیشهر با حضور استاد سید علی شاهورانی