جلسه معرفتی بینش مطهر با حضور استاد خواجوی ۶ اسفند  دارالقرآن مهدیشهر