جلسه چهارم دختران وصال (طرح مطالعاتی ۱۳تا۱۸سال)دارالقران مهدیشهر