باسلامimages

جوایز نقدی این دوره از مسابقات اینترنتی گلواژهای نور ۴ پس از دریافت شماره حساب به حساب بانکی شرکت کنندگان واریز گردید.