حضور مربیان پرورشی و معاونین محترم آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر در محل دبیرخانه مرکزی طرح مطالعاتی آرامش ماندگار  (دارالقرآن مهدیشهر).

photo_2017-10-17_06-46-26
محور جلسه : تبیین مسئولین دبیرخانه در خصوص نحوه اجرای طرح در سال جاری و پاسخ به سوالات مدعوین.
تاریخ جلسه : سه شنبه ۲۵ مهر