برنامه حفاظت از مقر

برنامه مشترک دورهمی و آموزشی اعضای کانون به همراه پایگاه بسیج به منظور حفاظت از مقر و ارتباط صمیمی با پایگاه وشرکت در برنامه الله اکبر جمعی در شب۲۲ بهمن برگزار شد.