حلقه تربیتی علمی نوجوانان مقطع دوره اول دبیرستان با حضور استاد احمد نورانی .

چهارشنبه ۱۱ آذر .دارالقرآن مهدیشهر