????برگزاری جلسه تفسیر با حضور امام جمعه محترم مهدیشهر .دارالقرآن ۵ آذر ۹۷