زمان : شبهای جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان :دارالقرآن مهدیشهر

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.