کلاس تخصصی حفظ

مکان:در دارالقرآن مهدیشهر

مختص پسران:زیر ۳ جزء شنبه ها س ۱۶

و بالای ۳ جزء سه شنبه ها س۱۸:۳۰