برگزاري محفل انس با قرآن کريم دارالقرآن مهدیشهر (موسسه مصباح المنیر) و امام جمعه محترم شهميرزاد در مسجد اعظم دروازه شهميرزاد.يکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد