محفل با شکوه مجمع حافظان و قاریان شهرستان مهدیشهر به میزبانی مسجد شیخ محمود استعلامی