محفل جزءخوانی قرآن کریم 🌹🌹 مختص برادران همه روزه ساعت ۱۸ دارالقرآن مهدی شهر در ماه بهار قرآن🌹🌹🌹🌹🌹 سالن اجتماعات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی