تصاویری از نشست امام شناسي باحضور حجت الاسلام عالي  -مکان :دارالقرآن مهدیشهر

IMG_8373