نشست معرفتی دخترانه با محوریت مهارتهای زندگی ۹ شهریور ۱۴۰۰ . دارالقرآن مهدیشهر(موسسه مصباح المنیر)