نتیجه شانزدهمین مسابقه مفاهیم قرآنی برگرفته از جز ۱۶ قرآن کریم 😕

?از بین ۱۰۰ نفر شرکت کننده ۸۱ نفر پاسخ صحیح دادند که اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد
برادران:
هادی حامدیان
محمد مهدی پارسا
امیر عباس عرب
خواهران،:
سرکار خانم اصیل منش
سرکار خانم جلالی
سرکار خانم حمیدی
سرکار خانم اصیل منش
سرکار خانم صلواتیان
نامبردگان جهت دریافت بن فرهنگی به دارالقرآن مهدیشهر مراجعه نمایند.
روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر