نشست معرفتی تشکل دانشجویان و فارغ التحصیلان دارالقرآن مهدیشهر .۸ آذر پنج شنبه