جوایز نقدی برندگان مسابقه گلواژهای نوز ۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به اضای هر نفر واریز گردید.

– لیلی امانی نژاد از تهران

– مرضیه قلیان پلنگی از تهران

– سمیه پیری از دلیجان

– احمد یوسفی از بروجرد

– سید مجتبی متولیان از مهدیشهر

– مریم سادات خطیبی از خرمشهر

– زینب کریمی از قم
– معصومه کریمی پور از مهدیشهر

– فرنگیس اسمعیلی از تهران