گفتمان و پرسمان ( غدیر حقیقتی جهانی ) با حضور استاد گلایری مدیر محترم حوزه علمیه ولیعصر عج مهدیشهر
همراه با پرسش و پاسخ
دوشنبه ۴ مرداد.در محل موسسه دارالقرآن…