اردوی پیاده روی  یکروزه دانش آموزان  از حلقه های معرفتی دارالقرآن مهدیشهردر روز مبعث