حضور. اعضای دارالقرآن در برنامه های ورزشی و تفریحی…