مراسم افتتاحیه کانون تابستانه پسرانه.دارالقران مهدیشهر.شنبه ۴ تیر۱۴۰۱