اهم برنامه های دارالقرآن مهدیشهر در ماه بهار قرآن :
_ جزء خوانی خواهران همه روزه ۱۱ صبح
_ جزء خوانی برادران همه روزه ساعت ۱۸:۳۰
_ مسابقه گلواژه های نور همه روزه از سایت دارالقرآن مهدیشهر( d114.ir)
_مسابقه کتبی مفاهیم از جزء نهم قرآن کریم

IMG_8524