نشست بصيرتي خانواده هاي فعالين دارالقرآن تجليل از خانواده مدير فقيد کانون زنده يا سيد مرتضي شاهوراني