2

جلسه آموزش تقلید و مرجع شناسی ویژه دانش آموزان مقطع نهم در دارالقرآن مهدیشهر با حضور کارشناسان احکام دینی