جلسه با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر به منظور هماهنگی نهایی برای شروع عملیات اجرایی طرح مطالعاتی آرامش ماندگار توسط آموزش و پرورش و دارالقرآن مهدیشهر در سطح تمام مدارس شهرستان 🌷۲۷ مهر ۱۴۰۱