عکسهایی از خانه شهید دارالقرآن مهدیشهر محل برگزاری جلسات خاطره گوئی جبهه و جنگ و ترویج ادبیات دفاع مقدس