محفل قرآنی نوجوانان دارالقرآن ( موسسه مصباح المنیر ) ۷ اسفند ۱۴۰۰