برگزاری محفل نوجوانان ۱۶ بهمن ۱۴۰۰_دارالقرآن مهدیشهر