مسابقه پیامکی ( آیه های زندگی در بهار بندگی ) هر روز معرفی یک آیه از جزء همان روز در طول ماه بهار قران برگزار گردید که با استقبال بسیار خوب علاقمندان به قرآن کریم تعداد ۱۲۱۴۰ نفر شرکت نمودند🌻
اسامی برندگان نیمه دوم رمضان عبارتند از:
_نفراول۰۹۰۱۵۶۴۱۱۷۳ خانم قرایی از همدان مبلغ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
_ نفردوم۰۹۰۳۶۶۲۰۰۱۷ خانم جباری از سمنان مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
_نفرسوم۰۹۱۲۴۳۱۴۲۰۹ آقای نادعلیان از مهدیشهر مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال
_نفرچهارم۰۹۱۷۸۹۱۸۳۲۵خانم عزیزی از جهرم مبلغ۷۰۰۰۰۰ریال
_نفرپنجم۰۹۱۸۶۱۸۹۵۹۹ خانم خاکسار از اسلام آباد کرمانشاه مبلغ۷۰۰۰۰۰ریال.
برندگان عزیز لطفاً نام و نام خانوادگی ،شماره کارت ملی و شماره کارت بانکی خودشان را به شماره ۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ دارالقرآن مهدیشهر ارسال نمایند🌻