مسابقه پیامکی ( آیه های زندگی در بهار بندگی ) هر روز معرفی یک آیه از جزء همان روز در طول ماه بهار قران برگزار گردید که با استقبال بسیار خوب علاقمندان به قرآن کریم تعداد ۱۲۱۴۰ نفر شرکت نمودند?
اسامی برندگان نیمه دوم رمضان عبارتند از:
_نفراول۰۹۰۱۵۶۴۱۱۷۳ خانم قرایی از همدان مبلغ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
_ نفردوم۰۹۰۳۶۶۲۰۰۱۷ خانم جباری از سمنان مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
_نفرسوم۰۹۱۲۴۳۱۴۲۰۹ آقای نادعلیان از مهدیشهر مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال
_نفرچهارم۰۹۱۷۸۹۱۸۳۲۵خانم عزیزی از جهرم مبلغ۷۰۰۰۰۰ریال
_نفرپنجم۰۹۱۸۶۱۸۹۵۹۹ خانم خاکسار از اسلام آباد کرمانشاه مبلغ۷۰۰۰۰۰ریال.
برندگان عزیز لطفاً نام و نام خانوادگی ،شماره کارت ملی و شماره کارت بانکی خودشان را به شماره ۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ دارالقرآن مهدیشهر ارسال نمایند?