✅سلسه مباحث کارگاهی مهارت های پیش از ازدواج(ویژه برادران )

🔸مشاور :دکتر محمد علی بینش 🎉شنبه ها از ششم اسفندماه ساعت ۱۶:۳۰دارالقرآن مهدی شهر

جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره ۳۳۶۲۲۵۶۵تماس حاصل فرمائید