نشستهای معرفتی و آزاد اندیشی دانشجویان قرآنی شبهای جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء سالن اجتماعات دارالقرآن