نشست معرفتی جوانان دارالقرآن پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰